P O Z V Á N K A

V souladu se stanovami společenství vlastníků jednotek v domech Nedvědova 357/1, 358/3 a 359/5 OLOMOUC článek 14, odst. 2 svolává výbor společenství
Shromáždění společenství vlastníků jednotek v domech Nedvědova 1, 3 a 5 Olomouc,
které se bude konat dne 30. 11. 2022 v 17,00 hod. ve školní jídelně Základní školy Nedvědova 17.

P r o g r a m   s h r o m á ž d ě n í:

1. Prezence účasti vlastníků bytových jednotek.

2. Zahájení, zpráva o účasti, schválení programu shromáždění.

3. Zpráva o činnosti společenství vlastníků a výboru za uplynulé období (30. 09. 2021 - 30.11.2022).

4. Zpráva o hospodaření společenství za rok 2022 a plán na rok 2023.

5. Návrh usnesení shromáždění.

6. Diskuse k předneseným zprávám a návrhu usnesení, aktuální informace.

7. Schválení konečného znění usnesení.

8. Ukončení shromáždění.

S podklady k jednotlivým bodům jednání shromáždění vlastníků je možné se seznámit u pana Františka Lenerta, Rastislava Čevory a paní Kláry Myslivečkové po předběžném dohovoru od 14. 11. 2022. 

Prezence účasti vlastníků bude zahájena v 16,40 hod.

Ke stažení: pozvánka-shromáždění-2022.pdf