Program výborové schůze   20.01 2020   18.00 hod.

1. Stav finančních prostředků na účtu k 09.12. 2019

Nedvědova 1, středisko 279             xxx 702,14

Nedvědova 3, středisko 280             xxx 220,27

Nedvědova 5, středisko 281             xxx 250,21

 CELKEM                                          x xx8172,62                                                       

2.Dlužníci:

Dlužníci za prosinec 2019 nejsou. 

 3. Ostatní.

Poštou došlo oznámení o změně obchodní firmy a o změně sídla společnosti Česká telekomunikační infrastruktura.  

Byla provedena výměna dveří výtahových nástaveb Došlo k úpravě vložek FAB. Odemykání je klíčem od vchodu do domu.

Proběhla revize plynu v domech. Vážné závady nebyly nalezeny provozování je bezpečné. Podrobnosti v přílohách.                                                                            

Provedena kontrola osvětlení společných prostor domu. Funkční bez závad.

Provedena kontrola kamer domu. Kamera N3 sklepy vadná. Vyjádření opravny neopravitelná.

 Navrhuji doplnit kamery i do vchodů od Zenitu. Zajistí možnost zpětné kontroly pohybu osob.

Proveden dálkový odečet teplé a studené vody. Roční spotřeba  jednotlivých vlastníků je k nahlédnutí u předsedy SVJ.

Na schůzích ve vchodech a na shromáždění vlastníků oživit zásady při provádění rekonstrukcí bytových jednotek.

Zápis z jednání schůze vlastníků bytů v domě Nedvědova 1

dne 22. 01202O

Z celkového počtu 24 vlastníků bytů bylo na schůzi přítomno: 21

Omluveni:3 (dr. Pitroňová, p. Studený, p. Endl).

Schůze byla usnášení schopná.

Připomínky k programu schůze nebyly.

K jednotlivým bodům programu:

Projednání návrhu na rekonstrukci balonů u bytů 1+2 m

Návrh na rekonstrukci stávajících balkonů na balkony stejné konstrukce a ze

stejného materiálu jako na domu Nedvědova 3 byl odsouhlasený 21 hlasy.

Výbor bude pokračovat v jednání s firmou STOJAN Interier s. r. o. o provedení prací

v průběhu letošního roku. Jedná se o stejného dodavatele, který prováděl

výměnu na ostatních balkonech a lodžiích v roce 2019. Předpokládané

náklady 400 000,- Kč.